top of page

ArErE munimana (lng) - Lyrics

ArErE munimana (lng)

raagam: raupyanaga

taaLam: truipuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE munimana vihAra vEdasAra pApa vidUra dayAlurE sAdhAraNa gAndhAra SaTshruti dhaivata svara kAlaki niSAda itara shuddha ArOha ri varjita avarOha sampUrNa vakra sngrahanyAsAmsha tripuTa yukta rUpavati mEla janita raupyanagamavadhAraya shrI rAma namO namO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Komentar


bottom of page