top of page

ArErE madana janaka mArIca (lng) - Lyrics

ArErE madana janaka mArIca (lng)

raagam: jayashrI


Aa:S R2 G2 M1 P D1 N3 D1 S Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE madana janaka mArIca mada vibhanjanurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra kAkail svara itara shuddha ArOha sampUrNa vakra avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta kIravANi mEla janita jayashrI rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page