top of page

ArErE kSIrasAgara shayana (lng) - Lyrics

ArErE kSIrasAgara shayana (lng)


Aa:S G1 R1 G1 P M2 D1 S Av: S P D1 M G1 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE kSirasAgara shayana sArasa nayana shrI ramaNurErE pratimadhyama kAkali svara itara shuddha ArOha ni varja vakra avarOha ga ni varja vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta jhAlavarALi mEla janita bhUpAlapancama rAgamavadhAray shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page