top of page

ArErE kharadUSaNAdi (lng) - Lyrics

ArErE kharadUSaNAdi (lng)

raagam: rAgavasanta

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE kharadUSaNAdi madra vibhanjanurErE antara gAndhAra kaishiki svara itara shuddha ArOha ga varja vakra avarOha sampUrNa varka sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta vakulAbharaNa mEla janita rAgavasanta rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page