top of page

ArErE kamalaja mukhya (lng) - Lyrics

ArErE kamalaja mukhya (lng)

raagam: sAlanganATa


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S D1 P G3 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE kamalaja mukhya suravara parama mauni sannuturE antara gAndhAra kAkali svara itara shuddha ArOha ga ni varja vakra avarOha sampUrNa vakra sama viSamagati sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta mAyAmALavagauLa mEla janita sAlanganATa rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page