top of page

ArErE jayajaya vijayIbha (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya vijayIbha (lng)

raagam: gOpati

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya vijayIbhava sArvabhaumurErE pratimadhyama SaTshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha sampUrNa avarOha dha varja vakra madhyarAga sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta raghupriyA mEla janita gOpati rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page