top of page

ArErE jayajaya shashi vadana (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya shashi vadana (lng)

raagam: shrIranjani


Aa:S R2 G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya shashi vadana dashamukha mada vibhanjanurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha avarOha pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta kharaharapriya mEla janita shrIranjani rgamavadhAraya shrI rAma namO namO

10 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

留言


bottom of page