top of page

ArErE jayajaya raghukula (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya raghukula (lng)


Aa:S R2 G3 M1 P N3 S Av: S N3 D2 N3 P M1 G3 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya raghukula jalanidhi candra sakala munijana mAhanurE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha dha varjita avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta dhIrashankarAbharaNa mEla janita shuddhavasanta rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

10 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page