top of page

ArErE jayajaya pArijAtApa haraNa (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya pArijAtApa haraNa (lng)


Aa:S G3 M1 P S Av: S N2 D2 M1 G3 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya pArijAtApa haraNa bhava vimOcanurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti djaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ri dh ni varjita avarOha pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta harikAmbhOji mEla janita navarasakannaDa rAgamavadhAraya shrI rAma namO nasmO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Komentarze


bottom of page