top of page

ArErE jayajaya parashurAma (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya parashurAma (lng)

raagam: kApinArAyaNi


Aa:S R2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya parashurAma mada vibhanjanurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSADa itara shuddha ArOha ga varjita avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta harikAmbhOji mEla janita kApinArAyaNi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page