top of page

ArErE jayajaya madana janaka (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya madana janaka (lng)

raagam: ArabhI


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya madana janaka suvadana suguNa parama pAvana nIradhI shayanurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha ga ni varjita avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta dhIrashankarAbharaNa mEla janita ArabhI rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page