top of page

ArErE jayajaya khagavAgana (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya khagavAgana (lng)

raagam: mandamAri


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N2 S D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya khagavAhana dvArakApura nilayurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra catuhshriti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ri ni varjita avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta kharaharapriya mEla janita mandamAri rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page