top of page

ArErE jayajaya kanjaja (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya kanjaja (lng)

raagam: siddhasEnA


Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 M1 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya kanjaja bhava sannuta kAma janakurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSADa itara shuddha ArOha ni varja vakra avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta kharaharapriya mEla janita seddhasEnA rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page