top of page

ArErE jayajaya jagadrakSaka (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya jagadrakSaka (lng)

raagam: shrIkaNThI

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya jagadrakSaka jaladhi gambhIra aNDaja vAhanurErE sAdhAraNa gAndhAra prati madhyamacatuhshruti dhaivata kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ri varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta SaDvidhamArgiNi mEla janita shrIkaNThI rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page