top of page

ArErE jaya kOdaNDapANE (lng) - Lyrics

ArErE jaya kOdaNDapANE (lng)

raagam: janaranjanI


Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S Av: S D2 P M1 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jaya kOdaNDapANE kausalyA vara tanUja kharadUSNa samhArurE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha sampUrNa vakra avarOha ga ni varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta dhIrashankarAbharaNa mEla janita janaranjanI rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page