top of page

ArErE gaja rakSaka (lng) - Lyrics

ArErE gaja rakSaka (lng)

raagam: vasantavarALi


Aa:S R2 M1 P D1 S Av: S N2 D1 P G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE gaja rakSaka asura shikSakurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra kaishiki svara itara shuddha ArOha ga varjita avarOha ma varjita madhyarAga saghranyAsAmsha tripuTa yukta naTabhairavi mEla janita vasantavarALi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page