top of page

ArErE dasharatha nandana bhakta (lng) - Lyrics

ArErE dasharatha nandana bhakta (lng)

raagam: mArgahindOla


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE dasharatha nandana bhakta candana pApa khaNDanurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra kaishiki svara itara shuddha ArOha sampUrNa avarOha riSabha varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta naTabhairavi mEla janita mArgahindOla rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page