top of page

ArErE bhAnukOTi tEja - Lyrics

ArErE bhAnukOTi tEja

raagam: pUrNalalitA


Aa:S R1 M2 G1 R1 M2 P N3 D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G1 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE bhAnukOTi tEja bhaktajana bhaya nivAraNurE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra itara shuddha ArOha dha ni varja vakra avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta jhankAradhvani mEla janita pUrNalalita rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page