top of page

ArErE bhaktavatsala shIla (lng) - Lyrics

ArErE bhaktavatsala shIla (lng)

raagam: kanakavasanta

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE bhaktavatsala bhakti shIla bhkatajana paripAlurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra kaishiki svara itara shuddha ArOha ri varja vakra avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta naTabhaiuravi mEla janita kanakavasanta rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page