top of page

ArErE bhaktajana rakSaka (lng) - Lyrics

ArErE bhaktajana rakSaka (lng)

raagam: bhairava


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: truipTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE bhaktajana rakSaka duSTajana shikSakurErE antara gndhAra catuh shruti dhaivata svara kAkali niSADa itara shuddha ArOha sampUrNa avarOha ni varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta sUryakAnta mEla janita bhairava rAganavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page