top of page

ArErE asura khaNDana (lng) - Lyrics

ArErE asura khaNDana (lng)

raagam: maNirangu


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE asura khaNDana bhUsura munijana pAlanurE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki svara niSAda itara shuddha ArOha dha varja vakra avarOha dha varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta kharaharapriya mEla janita maNirangu rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page