top of page

ArErE ApadbAndhava (lng) - Lyrics

ArErE ApadbAndhava (lng)

raagam: janjhUTi

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE ApadbAndhava anAtha rakSakurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata kaishiki niSAda itara shuddha ArOha mandra niSAda varjita avarOha sampUrNa madhyarAga sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta harikAmbhOji mEla janita janjhUTi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page