top of page

arE vishvambhara vishvarUpa (lng) - Lyrics

arE vishvambhara vishvarUpa (lng)

raagam: sarvAngi


Aa:S R2 M2 D1 N3 S Av: S N3 D1 M2 G2 S R3 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE vishvambhara vishvarUpa vishvanAyakurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama kAkali svara itara shuddha ArOha ga pa varjita avarOha pa varja vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta simhEndramadhyama mEla janita sarvAngi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page