top of page

ArE vIrAdhi vIra (lng) - Lyrics

ArE vIrAdhi vIra (lng)

raagam: dEshyagauLa


Aa:S R1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE vIrAdhi vIra shUra vimala caritra shubhagAtrurErE antara gAndAra kAkali svara itara shuddha ArOha avarOha ga ma varjita vakra sagranyAsAmsha tripuTa yukta mAyAmALavagauLa mEla janita dEshyagauLa rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page