top of page

arE ubhaya kAvEri (lng) - Lyrics

arE ubhaya kAvEri (lng)

raagam: uttari


Aa:S G3 M2 P D2 N2 S Av: S N2 D2 M2 G3 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE ubhaya kAvEri tIra vAsa ranganAthurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra prati madhyama catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ri varjita avarOha ri pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta vAcaspati mEla janita uttari rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page