top of page

arE sanaka sanandanAdi (lng) - Lyrics

arE sanaka sanandanAdi (lng)

raagam: jayantasEnA


Aa:S G2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE sanaka sanandanAdi vinuta sAdhujana pAlakurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra catushshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ri ni varjita avarOha ri varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta kharaharapriya mEla janita jayantasEnA rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page