top of page

arE sakala sura kinnara (lng) - Lyrics

arE sakala sura kinnara (lng)

raagam: sauvIra

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE sakala sura kinnara garuDanuta sarasija nayana vanadi shayanu rErErE sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama sAdhAraNa gAndhAra svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta svarNAngI mEla janita sauvIra rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page