top of page

arE sakala lOkAbhirAma (lng) - Lyrics

arE sakala lOkAbhirAma (lng)


Aa:S G2 M1 P N2 D2 S Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE sakala lOkAbhirAma sArvabhaumurErE catuhshruti riSabha sAdhArNa gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSADa itara shuddha ArOha ri pa varja vakra avarOha pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta kharaharapriya mEla janita shuddhabhairavi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page