top of page

ArE rAjIva lOcana (lng) - Lyrics

ArE rAjIva lOcana (lng)

raagam: naTAbharaNa

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE rAjIva lOcana bhava mOcana madhusUdana garuDa gamana sAdhAraNa gAndhAra catushruti dhaivata svara kaishika niSAda itara shuddha ArOha avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta nATakapriya mEla janita naTAbharaNa rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page