top of page

arE para vAsudEva dEvEsha (lng) - Lyrics

arE para vAsudEva dEvEsha (lng)

raagam: gaurikriyA


Aa:S G2 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 N3 P M2 G2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE para vAsudEva dEvEsha rangEshvarurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama SaTshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha ri varjita avarOha ri varja vakra saghrahanyAsAmsha tripuTa yukta nItimati mEla janita gaurikriya rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page