top of page

arE mauni hrtkamalavAsa (lng) - Lyrics

arE mauni hrtkamalavAsa (lng)

raagam: Amrapancama

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE mauni hrtkamalavAsa campaka nAsurErE sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama SaTshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha pa varjita avarOha pa varja vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta divyamaNI mEla janita Amrapancama rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page