top of page

ArE madhusUdana trivikrama (lng) - Lyrics

ArE madhusUdana trivikrama (lng)

raagam: sArangakApi


Aa:S R1 P M1 R1 P R1 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE madhudUdana trivikrama vAmanurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra kaishiki svara itara shuddha ArOha ga dha varja vakra avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta naTabhairavi mEla janita sArangakApi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page