top of page

arE kaustubhAbharaNa (lng) - Lyrics

arE kaustubhAbharaNa (lng)

raagam: barbara

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE kaustubhAbharaNa dIna sharaNa kaustbhaurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra prati madhyama catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha pa varjita vakra avarOha pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta vAcasptai mEla janita barbara rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page