top of page

arE kalyANa rAmabhadra (lng) - Lyrics

arE kalyANa rAmabhadra (lng)

raagam: nAsAmaNI


Aa:S R3 G3 M2 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M2 G3 R3 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE kalyANa rAmabhadra karuNAsamudrurErE SaTshruti riSabha antara gAndhAra prati madhyama catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha dha ni varja vakra avarOha ga varja vakra avarOha sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta nAsikAbhUSaNi mEla janita nAsAmaNi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Kommentare


bottom of page