top of page

arE jagad rakSaka (lng) - Lyrics

arE jagad rakSaka (lng)

raagam: niSAda

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE jagad rakSaka nagadhara varada nagEndra sutA vinuturErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra prat madhyama SaTshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha dha ni varja vakra avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta nItimati mEla janita niSAda rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page