top of page

arE harE nivAraka durita (lng) - Lyrics

arE harE nivAraka durita (lng)

raagam: kuntALA


Aa:S R2 G3 M2 P D1 S Av: S N1 D1 P M2 G3 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE harE nivAraka durita maNi kirITadhArakurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra prati madhyama itara shuddha ArOha avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta kAntAmaNi mEla janita kuntala rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page