top of page

arE gOvinda gOpAla (lng) - Lyrics

arE gOvinda gOpAla (lng)

raagam: satyavati


Aa:S G3 R1 G3 P D1 S Av: S N3 D1 N3 P D1 P G3 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE gOvinda gOpAla gOpikAjAraurErE Satshruti riSabha natara gAndhAra prati madhyama itara shuddha ArOha ga varja vakra avarOha sampUrNa vakra saghrahanyAsAmsha tripuTa yukta sucaritra mEla janita satyavati rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page