top of page

arE dhIranata mandAra (lng) - Lyrics

arE dhIranata mandAra (lng)

raagam: sarasvati


Aa:S R2 M2 P D2 S Av: S N2 D2 P M2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE dhIranata mandAra sura parivAra vEdasAra jagadAdhAdurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra prati madhyama catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ga ni varjita avarOha ga varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta vAcaspati mEla janita sarasvati rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page