top of page

arE caNDa kOdaNDa pAlita (lng) - Lyrics

arE caNDa kOdaNDa pAlita (lng)

raagam: simhArava


Aa:S R2 M2 P N2 S Av: S N2 P M2 R2 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE caNDa kOdaNDa pAlita gautamayOpa vimalurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ga dha varjita avarOha dha varja vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta haimavati mEla janita simhArava rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page