top of page

ArE brndAvana sancaraNa (lng) - Lyrics

ArE brndAvana sancaraNa (lng)


Aa:S M1 G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE brndAvana sancaraNa brndAraka muni sannuta vimalurErE antara gAndhAra kaishiki svara itara shuddha ArOha rI varja vakra avarOha sampUrNa sangranyAsAmsha tripuTa yukta vakulAbharaNa mEla janita vasantamukhAri rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page