top of page

aparAdhavenisadale kAyabEku - Lyrics

aparAdhavenisadale kAyabEku


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S


Aa:S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S

taaLam: jhampe Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

aparAdhavenisadale kAyabEku

anupallavi

krapaNa vatsalane shrI madhvamuni gururAya

caraNam 1 nI mADidupakAra nA marevudentO lakSmI manOharana nija dAsAgraNi pAmara lOkadoLu dhImanta nenisida mahA mahima ninna karuNAmrtada maLegaredu caraNam 2 avinIta nAnun ninnavanendu tiLidu ennavaguNagaLaNisadele nityadalli suvivEkiyanu mADu kavirAja tava manOtsavake eNegANe nAnavaniyoLagAvalli caraNam 3 Enu ariyada mUDha mAnavanu nAnu sujnAnivaryanu nInE kAyabEku mAnanidhi jagannAtha viThalana pada yugaLa dhyAna mADuva dhIra prANa pancakarAya

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Kommentarer


bottom of page