top of page

apa mrityu pariharisO - Lyrics

apa mrityu pariharisO

raagam: kAmbhOji,bhUp


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: jhampa Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

apa mrityu pariharisO aniladEvA krpaLa vatsalane kAvara kANe jagadoLagE

caraNam 1 ninaginnu samarAda animitta bAndhavaru enagilla AvAva janumadalli anudinavu emma nInudAsIna mADuvudu anucitavu jagadi sajjana shikAmaNiyE caraNam 2 karuNAbhimAnigaLu kinkararu mUlOka dhore ninnoLagippa sarvakAla parisarane I bhAgya dhoretanake sariyuNTe guruvarane nI dayAkaranendu bhinnaipe caraNam 3 bhavarOga mOcakane pavamAna rAya ninnavanu nAnu mAdhavapriyane javana bAdheya biDisu avaniyoLu sujanarige divijagaNa madhyadoLu pravara nInahudO caraNam 4 jnAnAyu rUpakanu nInahudO vANi pancAnanAdyamarige prANadEva dInavatsalanendu nAninna morehokke dAnavAraNya kratAnu sarvadA emmA caraNam 5 sAdhana sharIravidu nI dayadi koTTadu sAdhAraNavalla sAdhu priyane vEdavAdOdita jagannAtha viThalana pAda bhajaneyanittu mOda koDu satata

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page