top of page

annapUrNage namisuvevu - Lyrics

annapUrNage namisuvevu

raagam: mOhana


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

annapUrNage namisuvevu annArcaneyanu mADuvevu

caraNam 1 mugdha bAlikA rUpiNige dugdhArNava sanvAsinige snigdhAnnapriya shyAmalege cidghana pUrNege namisuvevu caraNam 2 sadguNa vardhana kAriNige hrdgata dOSa nivAriNige mudgaudana priya mAnasige sadgati dAtege namisuvevu caraNam 3 gAyana mArga sutOSiNige hayavadanArcita pAdaLige pAyasAnna priya pAvanige mAyAtItege namisuvevu caraNam 4 udyadbhAnu vibhAsinige sadyaprasAdini sAkSiNige dadhyAdana priya dharmiNige vidyAdEvige namisuvevu caraNam 5 SaDadhvAtIta rUpiNige jaDa cEtana jagadhAriNige guDAnna tarpita guNakarige saDagaradindali namisuvevu caraNam 6 sarvEsvari sura nAyakige sarva vashankari shubhakarige sarvaudana priya shrIkarige sarva kAladali namisuvevu caraNam 7 sacIndra sannuta pAdaLige sucAru manjuLa bhASiNige saccidAnanda suhAsinige gAnavAridhige namisuvevu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page