top of page

annaiyai maravEnaDi (padavarNa) - Lyrics

annaiyai maravEnaDi (padavarNa)

raagam: AbhOgi


Aa:S R2 G2 M1 D2 S Av: S D2 M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.N.Dandayudapani Pillai Language:

pallavi

annaiyai maravEnaDi anudinamum AramudUTTuvAL aNigaLum pUTTuvAL

anupallavi

anbuDan ArArO enru tAlATTuvAL Ayiram Ayiram vEDikkai kATTuvAL (ciTTasvara sAhitya) endaiyaik-kaNDadum edirkoNDE azhaippAL iNaiyaDi vaNangiDuvAL cintaiyilE ezhum eNNangaLai marandu cinnam siru kuzhandaiy AghiviDuvAL vindai muruvaluDan vIru naDai naDandu vidha vidhamAghavE paDaittiDuvAL bandhamum pAshamum niraindavaL tAnaDi pArinil kaDalinum porumai koNDALaDi

caraNam tandai mikkadOr mantiram illaiyaDi (ettugaDa sAhitya) 1: kAlaiyum mAlaiyum kalai payilvAi enum caraNam 2 shen kadiraik-kaNDa shen tAmarai pOl mangaLam pongiDa vAzhndiDuvAi enum caraNam 3 accam maDam nANam payirppu nAngaiyum duccamAgha ninaiyAdE ulagam mecciDum nalla peNmaNiyAga nI niccayamAgha viLangiDuvAi enum caraNam 4 Adi bhagavan aruL pera vENDumE aDiyAr tuyar tIrttiDum jAti mata bhEdam Edum pArAda samattuvamE tamizh marabAgum nItiyum nErmaiyum nenjinil urudiyum ilai perak-kAppadE kalaiyAghum AdharavAna utrAr uravinariDam anbAga paNbAgap-pazhagiDuvAi enum

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page