top of page

ANDip-paradEshi - Lyrics

ANDip-paradEshi


Aa:N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2 Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: rUpaka Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi


Pulaiyar (P): ANDip-pradEshi yaraharavenravar vENDum deivamadu viLangAdu enrAr Nandanar (N): mUnrulagukkirai munninru kaikUppi ANDavanE enru arcikkum enrAr Veroru pulaiyar (VP): nATRaip-piDungiyE naDavu naTTAlinda shOTruk-kavali viDum sukhamidu enrAr N: kUTruvanAr vandu kUppiDum vELaiyil mAttiraip-pozhudillai mannuyir enrAr VP: mAmanAr makkaLum vAzhginra iDattilE yAnAdum eppOdu muzhumUnji enrAr N: dEvanAghavE mettat-tittikkim shiva tudi AnAlum ungaLukk-kazhugaiyO enrAr VP: mUkku nuniyaip-pArttu muNumuNut-tennEram kAkkai pOl shummA kadarugirIr enrAr N: vAkkilE shivanAmam vArAda pAvigaL nAkkilE Ushiyai nATTuvEn enrAr VP: maDai vAyin paravaipOl madiyAmalirukkirIr tuDaikAli nI enru sholluvEn enrAr N: viDaiyEdum Ishan veTTa veLiyilunni aDaiyALam kANAda AdugaL enrAr VP: maraiyOdat-teriyAda maDaiyarAi bhUmiyil kuraiyAda pulaittanmai koNDOmE enrAr N: paraiyanAip-pirandAlum paragati tEDalAm urudi mAttiram vENDum umakkuNDO enrAr VP: alai shuTri ADudu tangacci kozhundiyAr alaghaiyE nAnonrarigilEn enrAr N: nalam puriya nAthAvenru tirunIru tilakam pOlE iTTu deNDaniDum enrAr VP: ulagattil ovvAda uruvEtti cEriyaik-kalakamiTTIr phalan kaNDIrO enrAr N: pala kAlum shonnAlum paliyAdu pAzh vinai vilagAmal iruppadu vEDikkai enrAr VP: tiruppukur Ishanai sEvikkalAmenru viruppuDan azhaittadu vindai tAn enrAr N: karumbu tinnak kUli kaiyil koDuppaduNDO irumbu manadukkArarkku illaiyE enrAr VP: buddhiyillAdavan pulamburAn shivanenru kattinAlumenna kAriyamO enrAr N: nittamum orutaram ninaivuDanE shivan sattamighundAl enrum tAzhvilla enrAr VP: cEriyil irundAlum shelvam kuraindiDum Urai viTTAlum odunguvIr enrAr N: vArungaL ellOrum mannanaip-pOlavE shEruvOm tillaic-cidambaram enrAr VP: pAlAru perugavE paNNaiyaip-payiriTTu ALAmalE vINUk-kalaigirIr enrAr N: bAlakrSNan tozhum pAdattai nAn kaNDu nALAm padaviyai nADuvEn enrAr

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page