top of page

Ananda naTana prakASam - Lyrics

Ananda naTana prakASam

raagam: kEdAra


Aa:S M1 G3 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu Composer: Muttuswaamee Dikshitar Language:

pallavi

AnandanaTana prakAsham citsabhEsham AshrayAmi shivakAma vallIsham

anupallavi

bhAnukOTi kOTi sankAsham bhukti muktiprada daharAkAsham dInajana samrakSaNa caNam divya patannjali vyAghrapAda darshita kunjitAbja caraNam

caraNam shItAmshu gangAdharam nIla kandharam shrI kEdArAdi kSEtrAdhAram bhUtEsham shArddUla carmAmbaram cidambaram bhUsura tri-sahasra munIshvaram vishvEshvaram navanIta hrdayama sadaya guruguha mAdyam vEdavEdyam vItarAgiNam apramEyAdvaita pratipAdyam sangIta vAdya vinOda tANDavajAta bahutara bhEda cOdyam

8 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page