top of page

ambuli nIrai - Lyrics

ambuli nIrai

raagam: gauLa


Aa:S R1 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

taaLam: maTya Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

ambuli nIrai. rAgA: gauLa. makaNa maTya tALA. Arunagirinathar.

1: ambuli nIrai shUDiya shen shaDai mIdiTrAviya aintalai nAgabhUSaNar aruL bAlA caraNam 2 anbuDan AvirppAvadu santatamOdip-pAdamu mangaiyinAnirp-pUjaiyu maNiyAl caraNam 3 vambaNi pArAp-pUNmulai vanciyar mAya shAyalil vaNDuzhalOdit-tAzhalil irukAdil caraNam 4 maNDiya nIlap-pArvaiyil veNDu kilADai shErvaiyil mangiye Ezhaip-pAviyenazhvEnO caraNam 5 kombanai nIlak-kOmaLai ambuja mAlai bhUSaNi kuNDaliyAla pOSaNi abhirAmi caraNam 6 konjiya vAna jAnhavi shankari vEda pAravati kunradu vAra pork-kArikai aruL bAlA caraNam 7 shem pavazhayak-kUridazh min kuramAnaip-pUN mulai tINbuya mArap-pUraNaNam arulvOnE caraNam 8 shen tamizh bANap-pAvalar sangIta yAzhaip-pADiyaden tiruvAnaik-kAvurai perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page