top of page

ambA shAmbhavi - Lyrics

ambA shAmbhavi


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

ambA shAmbhavi shashimauLI sAmbAlambita tamapALI

caraNam 1 mammula gAvumu mA tallI manasula kaDugumu mA tallI mAyani vidyala mAkimmu mAya navidyanu cEdimpumu caraNam 2 shrImAta simhAsanAdhIshvarI cidvihnikuNDOditA shankarI udvadarkAbha kamanIya rucibhAsvarI dEvakAryArtha sanjAta shivasundarI caraNam 3 manci caduvulanu mAkimmu vAgvallabhA niNDu vinayammu mAkimmu bhAsvatprabhA dharmanaishcalya monagUrcu mO pArvatI karmanaiSkAmya mIvamma gaurIsatI caraNam 4 ghOra rOgAvaLI nAsha dambhOLIvI srSTi paripAlana dhvansa ghanakELIvI ratna mANikya sandIpta nijamauLivI brahma viSNvIsha dhrta puNya padadhULivI caraNam 5 manci sadbuddhi nIvamma mAkeppuDU vibhava mArAgya mIvamma ghanasaukhyamu devi mAyiNTa mAvaNTa nishcinta cEsi saccidAnanda shikharAla kekkincavA

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page