top of page

amba mahEshvari adbhuta varadE - Lyrics

amba mahEshvari adbhuta varadE

raagam: sarasvati


Aa:S R2 M2 P D2 S Av: S N2 D2 P M2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

amba mahEshvari adbhuta varadE shAmbhavi shAnkari shAntisudhE sAmbamanOhari shAstracayEshvari dhIrmama lagnA tEstu padE

caraNam 1 sadguru rUpiNi sAmbashivE cidgrhasundari cittagatE sadgati dAyini sAmayikE mudgaradhAriNi mOhaharE caraNam 2 vANI gaurI shrI rUpE vidhi hara murahara grhadIpE nArada SaNmukha pradyumnAdika shubhasantati parigOpE caraNam 3 simhavAhini hatapApE hamsavAhini krtavidyE pankajavadanE hE puNyE sankaTanAshini budhamAnyE caraNam 4 shankarasadanE sambhrtanaTanE sangatagAnE vidhisadanE shrI harisadaneE cirasukhakalanE saccidAnandini bhava karuNE caraNam 5 vANI gaurI shrI rUpE vidhi hara murahara grhadIpE nArada SaNmukha pradyumnAdika shubhasantati parigOpE caraNam 6 divyatu kAntir divyatu shantirtAntirapi sAmyadu pApam sampadu kOpa stApacca prabhavatu bhaktih prabhavatu shaktirmukticca jayatumayi tvam saccidAnandaikAkArA

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page