top of page

ambA gauri giri kanyE - Lyrics

ambA gauri giri kanyE

raagam: Arabhi


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Iraiyamman Thampi Language:

pallavi

ambA gauri giri kanyE ashrayamillA nI tannE ambujAsanAdi bAlE shambarAri vairi kuTumbinii pA pa ma pa ma ga ri sa rI sA sa ni dhA sa ri ma ga ri ri pA pA dha pa ma ga ri sa ri ma ga ri pa ma pA dha pa ma pa dha ri sA sa ni dhA ri sa rI ma ga rI sa rI pa ma ga rI sa ri sa ni dha dha pA ma pa ma ga rI dha pa dha ri sA ri sa ni dha pa pa ma ga ri sa ri ma

anupallavi

sAdhulOka sharaNiyE mUla shaktidum pArAttum kAlil vAyiDum dEvI mahi parishoduvAl sAmarthya sarin magaLE yugAttamagare nayanOpala daLa yugaLE saratarashA niravadhi sukhamaruvuka jagadamba

caraNam paradEvi jitadaityE sArasvata rasadhADi tannIDeNam jagadIshvari 1: pA ma ga ri sa sa ri ma ga rI sa rI ri sA ni dhA ri sa ri mA ga ri dha pa ma ga ri sa ri ma caraNam 2 tADin maghaL hari ramaNI sArasAkSaNi divya mA yadu jaga nilai ambA caraNam 3 ma ga ri ri pa pa ma ga ri ri dha dha pa pa ma ga ri ma pa pa dha dha pa ma pa dha sa ni dha rI ri ma ga ri sa ri sA ni dhA pa ga rI rI ga ri sA ni dha dha pa ma ga ri sa ri ma caraNam 4 shubhakari paramadakari mada bharashama mahitatamA paDi navishara rAjasinghi garimAdigaL pArvati paribhajana pavarunihitamba caraNam 5 dha sA dha pA mA pA mA ga ri sa ri ma ga ri dha dha pA ma pa dha ri sA ri ri ma ga ri sa rI ri dha ri sa sa dha sA dha pa pA ma ga ri sa ri dha pA ma ga rI ma caraNam 6 sa sA rasA shayA sakkari shara visharada dha mA guNa tamasA manavi alarudu manshrutilu krpAkari ga pA pa mayamada ri ma pA kuru ambA caraNam 7 ni pA ma pA dha pa ma pa dha pa ma ga ri ri ri ma ga ri ri sa sa ni dha ri sa ni pa ma ga ri ri dha dha pa sa sa ni dha ri ri sa sa ma ga ri ri ga ri sa ni dha dha pa pa ma ga ri sa ri ma caraNam 8 napUta mA mana surucira chikura uma garu tilakana sannibha vanitarivala maNimaya rasanayu manamadi nagasham vilakSaNa maNi gati jagadIshvari caraNam 9 vancI bhUpAla vamsha bhaji pAlana nijatE (ambA) pattanAbhAnujE paramAyu shrI vidyA bhAgyArOgyA puttAri

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

ความคิดเห็น


bottom of page